از سیمان سفید در ساختمان سازی برای تزئینات استفاده می شود

سیمان سفید اکباتان